Zákaznická podpora: 9:00 - 16:00, Pá. do 15:00 │ +421948076520 │  DOPRAVA ZDARMA na infrapanely                                                                                                                          EUR 


» Reklamace
Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.


Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.


Kupující je povinen před převzetím a zaplacením zásilky dopravci, zkontrolovat zboží. 
Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, roztržený obal, deformace obalu - je kupující povinen vyhotovit záznam a fotodokumentaci o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nenese dopravce, nakolik veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. 


Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. 


Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. 
Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí prodávající kupujícímu vadný výrobek novým nebo po dohodě, výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

 

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svoji reklamaci.

Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující, který je spotřebitelem ve smyslu těchto VOP, oprávněn uplatnit práva z vady zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží, následovně:

  • u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí;
  • u zánovního zboží v souladu s §620 ods. 2 Zákona v době 21 měsíců od převzetí (za zánovní zboží se považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a plnou funkčnost zboží);V případě odstranitelné vady má kupující nárok na:

- Bezplatné, včasné a řádné odstranění vady – prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

- Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na:

- výměnu věci nebo

- má právo od smlouvy odstoupit nebo

- má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 


Záruka se nevstahuje a zaniká:


- Nepředložením dokladu o zaplacení (faktura) nebo záručního listu.


- Na
 poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí ve kterém se zboží běžně používá.

- U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.

- Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

- Při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou.

- Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží.


Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu ode dne vyřízené reklamace.

V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění vady zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listu.

 


Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný formulář pro reklamaci

Zásilka na dobírku nebo uložená na poště, nebude přijata!

Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti:

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 32

040 01 Košice

Slovensko

 

Reklamační formulář:

> STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF <

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjMzZmI